Mer om Braining

Det är pulshöjande träning i grupp. Målet är att ansträngningsgraden ska vara måttlig och ligga på ca 70% av maxpuls. Personal från psykiatrin tränar på arbetstid tillsammans med patienterna både från slutenvården och öppenvården. Personalen har kompetens och är särskilt utbildad för att leda gruppträning. Det är minst 2 personal per pass där en är "värd".  Alla deltagare får individuella avstämningssamtal/bedömningar inför varje träningspass. Målet är att patienter tränar 3 gånger i veckan. Start- och slutbedömning för träningsperioden görs med skattningar av psykiskt mående/livskvalitet, kroppslig undersökning och blodprov som mäter inflammatoriska och metabola faktorer.

Vi kallar det för "Braining"- fysisk träning för hjärnans skull.

Tillbaka.

Hur uppfanns Braining?

Metoden är framtagen som en tilläggsbehandling vid Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus. På patienternas önskemål skapas enkla gruppträningspass dagligen ledda av vårdpersonal för patienter och personal tillsammans. Före och efter en tre månader lång träningsperiod inbjuds alla patienter vid enheten till en uppstartsträff med föreläsning om forskning och kunskap om träning och hjärnan. Samtidigt erbjuds frivilligt deltagande i fysisk och psykisk undersökning inklusive blodprov där mäta vilken nytta träningsbehandlingen gör. Träningspass kan planeras och bokas vid uppstartsträffen och även spontant under träningsperioden. Inför varje träningspass får alla patienter ett kort individuellt samtal för avstämning med den vårdpersonal som ska leda passet. 

Tillbaka.

Varför Braining?

När man drabbas av depression och ångest är det extra svårt att genomföra träningsbehandling. Detta trots att forskning visat tydligt att fysisk träning har positiva effekter på hjärnan vid just depression, ångest och stress. Träning är lika effektivt som mediciner och terapi vid depression.

Nu för tiden ordineras fysisk aktivitet på recept (FaR), men tyvärr blir inte träningen genomförd.

Även vårdpersonal lider av stressig arbetsmiljö och har svårt att få till träning, trots att man vet att det ger effektivt skydd mot stress och psykiska besvär.

Tillbaka.

Resultat och uppföljning

Braining har nått över 200 patienter i åldrarna 18-80 år under 2017-2019. Två kliniska uppföljningar har gjorts på insamlad data och vi ser intressanta förändringar avseende vikt, blodtryck, blodsocker och inflammationsgrad.

Patienterna trivs med behandlingen. 30 st som hade pågående depression vid träningsstart klarade att genomföra tuff träning och deltog i för- och eftermätningar samt blev signifikant förbättrade i depressionssymtom. 

Arbetsmiljön blev friskare för personalen.

Vi hjälper patienter som vill ha stöd i att fortsätta träna på egen hand efter Braining. Vid behov av att komma igång igen, tex vid återkommande besvär, kan man återvända till Braining.

Tillbaka.